Vedtekter, Pressefotografenes klubb Norge

1 – Navn
Klubbens fulle navn er Pressefotografenes klubb Norge (PK). Klubbens hovedsete er i Oslo. PK ble stiftet 1. februar 1933.

2 – Formål
PK skal fremme fotojournalistikk og medlemmenes faglige interesser. PK samarbeider med Norsk Journalistlag (NJ) om fotojournalisters lønns- og arbeidsvilkår, vern om faglig integritet, opphavsrett og fremme av utviklingstiltak og utdanningstiltak. 

3 – Medlemskap
A. Hovedbestemmelse
Medlemmer i PK skal i sitt fotojournalistiske virke arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

B. Medlemskriterier
Redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere, og frilansere som har fotojournalistikk som yrke, kan bli medlem i PK.

C. Studenter
Studenter som har fotojournalistikk som yrkesmål kan bli studentmedlem.

D. Lærere ved journalistutdanninger
Lærere ved utdanningsinstitusjoner som utdanner fotojournalister, kan bli medlem.

E. Pensjonister
Pensjonerte fotojournalister kan bli pensjonistmedlem.

F. Andre bestemmelser
Fotojournalister som ikke tilfredsstiller vilkårene B-D kan innvilges medlemskap dersom vedkommende
- er arbeidsløs og aktivt søker arbeid som fotojournalist
- er skoleelev og har redaksjonelle oppdrag

G. Saksbehandling
Styret i PK avgjør om det foreligger grunnlag for medlemskap. Avslag på søknad om medlemskap skal grunngis. 

H. Permisjon
Fotojournalister som midlertidig er ute av yrket kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap. Styret kan innvilge permisjon.

I. Eksklusjon Medlemmer som ikke oppfyller medlemskriteriene kan bli ekskludert av styret. En eksklusjon skal grunngis. Avgjørelsen kan ankes inn for neste årsmøte. Årsmøtet kan oppheve ekskluderingen hvis anken oppnår 2/3 flertall.

J. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og innmeldingsavgift. Andre avgifter vedtas av styret. Kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Medlemsfordeler og klubbrabatter gjelder kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.

K. Medlemskort
Klubbens medlemskort er PKs eiendom og skal returneres på oppfordring eller ved opphør av medlemskap. Kontingent må være betalt for å kunne gjøre krav på medlemskort.

L. Lokallag
Medlemmer innenfor et geografisk område kan danne lokallag av PK. Lokallag driftes på samme måte som PK sentralt, både vedtektsmessig og organisatorisk. Lokallagenes årsberetning legges fram for årsmøtet i PK Norge.

Styret behandler og gjør vedtak ved søknader om nye lokallag.

Lokallag kan oppløse seg selv på eget årsmøte dersom mer enn 1/2 av medlemmene ønsker det. Lokallagets eventuelle resterende midler tilfaller PK sentralt.

En andel av lokallagenes kontingent skal overføres lokallagene. Andelens størrelse fastsettes av årsmøtet.

4 – Årsmøtet A. Hovedbestemmelse
Årsmøtet er PKs høyeste myndighet. Årsmøtet skal holdes hvert år innen 15. mai. Årsmøtetidspunktet meddeles medlemmene senest en måned før årsmøtet. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til styret, senest tre uker før årsmøtet finner sted. 

Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmene senest to uker før møtet. Det kan ikke fattes beslutninger som ikke er nevnt i innkalling og de vedlagte saksdokumenter. 

B. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinære årsmøter med 7 dagers varsel. Det må innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst 1/4 av klubbens medlemmer krever det. Med innkallingen følger dagsorden til det ekstraordinære årsmøtet. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle den oppsatte dagsorden.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av stemmeberettigede. Registrering av fullmakter. Disse må være skriftlige.
3. Godkjenning av saksliste
4. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive referat
5. Årsberetning ved styreleder.
6. Godkjenning av regnskap framlagt av kasserer. Revisors anmerkninger.
7. Framlegging av årsberetning fra lokallag
8. Innkomne forslag
9. Fastsettelse av kontingent.
10. Valg av styre. Leder og kassererer er personvalg, ut over dette konstituerer styret seg selv.
11. Valg av revisor
12. Valg av to medlemmer til valgkomité.
13. Valg av komiteer opprettet av årsmøtet.

5 – Styret
Styret i PK består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. I tillegg velges 2-5 styremedlemmer. Eventuelle lokallag skal være representert i styret.

Styret velges for ett år av gangen. Ved valg på årsmøtet bør minimum tre styremedlemmer følge med i det nye styret for best mulig kontinuitet. Styret skal arbeide i henhold til formålsparagrafen. Styret plikter å følge opp henvendelser fra medlemmene. Styret er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er tilstede, fysisk eller digitalt. Styret leder PKs drift og disponerer klubbens midler. Styrets samlede godtgjørelse fastsettes av årsmøtet, men fordeles av det sittende styret. Styrets vedtak protokolleres, det samme gjelder vedtak fra årsmøter.

6 – Årets bilde
Pressefotografenes klubb arrangerer konkurransen Årets bilde. Reglementet for konkurransen vedtas av styret.

7 – Vedtektsendringer
PKs vedtekter vedtas av årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer skal sendes medlemmene før årsmøtet finner sted etter samme tidsfrister som andre forslag. Vedtektsendringer kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer.

8 –  Oppløsning
Ved oppløsning av PK skal klubbens midler tilfalle Norsk journalistlag. Midlene skal oppfordres brukt til videreutdanning for fotojournalister. Vedtak om oppløsning kan kun fattes av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.