PKs geriljafond

 PKs geriljafond er et lavterskeltilbud som skal oppmuntre til faglig engasjement og aktivitet blant medlemmene. Styret har satt av 20.000 kroner som skal brukes til enkle arrangement i regi av enkeltmedlemmer, grupper av frilansere eller fast ansatte fotografer. Halvparten av midlene er øremerket aktivitet utenfor Oslo. Alle PK-medlemmer kan søke.

Ordningen skal bidra til å dekke mindre utgifter ved enkle arrangementer der det diskuteres bilder og fotojournalistikk. Eksempel på utgifter som dekkes: enkel bevertning (type pizza og brus), en liten oppmerksomhet til foredragsholdere, o.l. Det er ingen beløpsgrense for søknaden, men intensjonen er å skape mest mulig aktivitet.Større, mer omfattende arrangementer bør søke annen finansiering.

Søknaden skal være kort og konsis, men bør inneholde følgende: tid og sted for arrangementet, samt forventet antall deltagere (det er ikke nødvendig med en stor forsamling for å søke).

Søknad sendes til styret@pk.no. Du vil normalt få svar innen en uke. Søkere som får tildelt midler skal opplyse at arrangementet støttes av Pressefotografenes Klubb.