Referat fra Årsmøte i PK

ÅRSMØTE

PRESSEFOTOGRAFENES KLUBB NORGE

JOSEFINE VERTSHUS I OSLO

10. MARS 2017

 

DAGSORDEN

1. Åpning og godkjenning av fullmakter.

2. Valg av referent og ordstyrer.

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av DOK-festivalen som egen stiftelse.

4.  Reviderte regnskaper.

5. Forslag om innføring av styrehonorar.

6. Innkomne forslag.

7. Valg av styre.

8. Valg av to medlemmer til valgkomité.

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

- Leder Sveinung Uddu Ystad ønsker medlemmene velkommen. Ingen innvendinger mot fullmakter.

2. Valg av referent og ordstyrer

- Kristine Lindebø velges til referent ved akklamasjon. Sveinung Uddu Ystad velges til ordstyrer ved akklamasjon.

3. Årsberetning, inkludert orientering fra styret om opprettelsen av DOK-festivalen som egen stiftelse.

 Årsberetningen kan du lese her.

- Nestleder Eivind Senneset går gjennom årsberetning. Se eget dokument.
- Leder Sveinung Uddu Ystad orienterer om etablering av DOK-festivalen som egen stiftelse.
- Kasserer Per Anders Rosenqvist orienterer om økonomien i overgangen til stiftelse.
Noen stikkord:
- PK stilte 100.000 i en egenkapital til DOK-festivalen.
- PK søker penger fra NJ og deler videre til DOK-festivalen.
- Fritt Ord-støtten har alltid gått direkte til DOK-festivalen. Slik vil det fortsatt være.
- Når PK-styret er frigjort fra hovedansvaret for DOK-festivalen kan PK jobbe med andre arrangementer.
- PK er fortsatt vertskap for festivalen. Men juridisk sett er PK og stiftelsen skilt som to separate enheter. PK tar heller ingen økonomisk risiko.

Årsberetningen tas til etterretning av Årsmøtet.

 4.  Reviderte regnskaper

Regnskapsrapport kan du lese her.

Per Anders Rosenqvist går gjennom regnskaper.

Noen stikkord:
- Generelt god økonomi i PK. Se eget dokument.

- Spørsmål angående sprikende tall i regnskapet fra 2015 til 2016. Per Anders oppklarer forskjellene, som kort sagt har med overgangen til DOK-stiftelse å gjøre.

Regnskapet tas til etterretning av Årsmøtet.  

5. Forslag om innføring av styrehonorar

Styret i Pressefotografenes klubb Norge foreslår at alle medlemmer i styret bortsett fra styreleder, mottar et årlig styrehonorar på 5.000 kr. Styreleder mottar et årlig honorar på 15.000 kr.

Nytt forslag: Tom Henning Bratlie foreslår 20.000 til leder.

VALG

1. votering, om styrehonorar eller ikke. Flertall for innføring av styrehonorar. Enstemmig flertall, minus en nøytral stemme.

2. votering: 5000 kroner til medlemmer per år. Enstemmig flertall for.

3. votering: 15.000 kroner til styreleder per år. Flertall for dette.

6. Innkomne forslag

Forslag fra Jarle Aasand:

Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet. Det er nok gode grunner til at DOK-festivalen endte i Fredrikstad (og på en annen tid av året), men det er kanskje naturlig å vurdere om disse to arrangementene igjen bør samles?

Diskusjon på Årsmøtet. Svært mange positive til dette.

Jarle vil stryke siste del.

Forslaget er dermed: Styret bes utrede muligheten for å arrangere et faglig program i forbindelse med utdelingen av Årets bilde. I dagens form er arrangementet først og fremst interessant for prisvinnere og medlemmer fra Oslo-distriktet.

Enstemmig vedtatt.

7. Valg av styre

Tom Henning Bratlie fra valgkomiteen orienterer.

To går ut av styret: Siv Dolmen og Øyvind Nordahl Ness. Sveinung Uddu Ystad  takker av som leder. Takker ja til å sitte et år til som styremedlem. Linda Næsfeldt og Wanda Nathalie Nordstrøm stiller som nye styremedlemmer. Øvrige medlemmer ønsker å fortsette i sine verv.

Øyvind Nordahl Ness har vært representant for lokallaget i Trøndelag. Therese går inn som styreleder for PK Trøndelag.

Det nye styret, etter innstilling fra valgkomiteen:

Leder: Jarle Aasland. Enstemmig vedtatt.
Kasserer: Per Anders Rosenqvist. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem/nestleder: Eivind Senneset. Ikke på valg.
Styremedlem: Martin Slottemo Lyngstad. Ikke på valg.
Styremedlem: Kristine Lindebø. Ikke på valg.
Styremedlem: Sveinung Uddu Ystad. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem: Linda Næsfeldt. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem: Wanda Nathalie Nordstrøm. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
Styremedlem/leder av PK Trøndelag: Therese Alice Sanne. Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.
 

8. Valg av to medlemmer til valgkomité

Tom Henning Bratlie og Margit Selsjord velges til valgkomité ved akklamasjon.

 

Møtet heves.

 

For Pressefotografens Klubb,

Oslo 13. mars 2015

 

Kristine Lindebø